Eindrapportage onderzoek organisatie: opnieuw beginnen

Midden-Drenthe - Het college van b en w van Midden-Drenthe heeft het eindrapport van het organisatieonderzoek door BMC vastgesteld. Deze eindrapportage vormt de onderbouwing voor de kernboodschap die half januari werd gepresenteerd.

In de periode oktober 2018 – januari 2019 heeft BMC onderzoek gedaan naar de staat van de organisatie van de gemeente Midden-Drenthe. Een verziekt werkklimaat met een angstcultuur, zo bleek. Op 11 december 2018 zijn de voorlopige bevindingen voorgelegd aan college, directie, MT, OR, medewerkers en fractievoorzitters. Op 15 januari van dit jaar is de kernboodschap gepresenteerd, bestaande uit bevindingen en aanbevelingen. BMC stelt dat in geen enkele fase van het onderzoek druk uitgeoefend is om bevindingen aan te passen. Noch door de opdrachtgever, noch door vertegenwoordigers van andere gremia.  

Gemeentesecretaris 

De voorlopige onderzoeksrapportage is in het kader van wederhoor voorgelegd aan de directeur / gemeentesecretaris. Zij heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in de inhoud van de rapportage. Haar reactie en de reactie van BMC zijn verwoord in een apart document.  

Het is lastig aan te geven of en wat er veranderd is ten opzichte van de eerste versie, de kernboodschap. De bevindingen en dus de soms onthutsende feiten lijken hetzelfde en de oplossingsrichting ook. De 'zondebokken' (Management Team) kijken er anders aan en zoals genoemd wijst de voormalig gemeentesecretaris de onderzoeksconclusies van de hand.

Leiderschapsstijl

Medio mei 2018 is een nieuw college aangetreden in Midden-Drenthe. De leiderschapsstijl van het nieuwe college is door de respondenten getypeerd in het onderzoek als gezaghebbend en democratisch. Ten opzichte van het vorige college wordt aangegeven dat er in aanvulling op deze twee dominante stijlen een verschuiving is van een directieve naar een relationele stijl.   
Medewerkers en teamleiders waarderen dit onderdeel van de stijl van het nieuwe college, zo blijkt uit de gesprekken. Tevens is er bij medewerkers waardering voor het ‘luisterend oor’ dat zij hebben ervaren als het gaat om het bespreekbaar maken van de situatie in de organisatie. Het Management Team (MT) is op dat punt juist kritisch. Het plaatst vraagtekens bij de interventie van het college om een onafhankelijk onderzoek naar de organisatie uit te laten voeren. Daarbij gaat het om de rol van het college, de onderliggende motivatie en de timing (zomerreces).  

Visieloos MT

Interventie in de topstructuur is noodzakelijk volgens het rapport. Medewerkers vonden in de oude situatie het Management Team visieloos, besluiteloos en niet als een team opererend, en daarmee niet als een boeg- en voorbeeld in de gewenste ontwikkeling van de organisatie. 

In de afgelopen maanden is onder de leiding van interim secretaris Guus van den Berg al een aantal stappen gezet om samen aan herstel te werken. Onderdeel daarvan is het werken aan houding en gedrag in de hele gemeentelijke organisatie, onder aansturing van een kleiner management. 

Er is een begin gemaakt om in samenspel tussen raad, college, medewerkers, leidinggevenden en OR te komen tot een gedragen organisatievisie waarbij voldoende financiële middelen horen. De komende tijd moet dit verder uitgewerkt worden. Hiervoor gaat de gemeentesecretaris een plan van aanpak maken.