Flink maar stabiel tekort op jeugdzorg in 2017 en 2018

Midden-Drenthe - Net als de andere gemeenten ontkomt ook Midden-Drenthe niet aan een stevig tekort op de jeugdzorg. Dit heeft het college van b en w aan de gemeenteraad laten weten. De gemeente Midden-Drenthe had in 2018 een tekort op jeugdzorg van circa € 1.600.000,-. Circa € 370.000,- van de ontstane tekorten zijn kosten voortkomend uit 2017.

Het tekort op de jeugdzorg in 2017 bedroeg uiteindelijk circa € 1.300.000,- en datzelfde geldt ook voor het jaar 2018 (€ 1.600.000,- – € 370.000,- = circa € 1.300.000,-).

Stabiel

Er is wel een positief puntje te melden aldus het college: ‘De kosten voor jeugdzorg in Midden-Drenthe zijn hoger dan het budget, maar wel stabiel voor de jaren 2017 en 2018. Dit in tegensteling tot veel andere gemeenten waar in 2018 grote stijgingen van de tekorten op de jeugdzorg zijn ontstaan. Het is stabiel, maar de verwachting is dat we de tekorten op langere termijn niet meer kunnen opvangen.’

Grip houden

Gezien deze financiële gang van zaken en prognose ligt er een stevige opdracht voor het college én de raad om grip te houden op de kosten van de jeugdzorg: ‘We werken actief aan maatregelen om de kosten van de jeugdzorg te beperken en te beheersen, onder meer door middel van financiële kaders bij de regionale inkoop van jeugdzorg. Ook gaan we in onze eigen organisatie een financiële quickscan uit laten voeren, die ons zal helpen duiden in welke richting we onze werkwijze kunnen verbeteren. Het participatietraject dat we met maatschappelijke partners inzetten om ons lokale jeugdbeleid te actualiseren is een ander voorbeeld om te komen tot goede én betaalbare jeugdzorg.’ 
 
In maart heeft de raad budgetten beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsagenda van het college van b en w. Hiermee is incidenteel financiële ruimte gemaakt om te investeren in preventie en het voorkomen van (dure) jeugdzorgtrajecten: ‘Dit is in het belang van de jongere, zodat we snel in kunnen grijpen als de problemen nog klein zijn en in het belang van het betaalbaar houden van het systeem van de jeugdzorg.’  

Datagedreven zorg

Daarnaast wil het college analyseren wat de kostenposten zijn om hier snel en adequaat op te reageren. Mede daarom wordt ingezet op zogeheten ‘datagedreven zorg’: ‘Hiermee willen we de aanwezige kennis en informatie bundelen om te komen tot informatiesystemen met voorspellende mogelijkheden. Zo kunnen we een beter beeld van de toekomst wat betreft zorgvraag, kosten en dergelijke schetsen en op basis hiervan ons beleid en beheer afstemmen.’ 

Vanuit verschillende partijen is een lobby om meer geld voor de jeugdzorg van het kabinet te krijgen. Partijen als de G40 (belangenbehartiging voor 40 grote steden), de VNG en vakbonden ijveren voor meer geld, uiteenlopend van € 750 miljoen tot € 1 miljard. De gemeente Midden-Drenthe draagt via de VDG (Vereniging Drentse Gemeenten) en de P10 (het netwerk van grote plattelandsgemeenten) bij aan deze lobby.