Gemeente is aan de slag met duurzaamheidsprojecten

Het college stelde onlangs het uitvoeringsprogramma duurzaamheid vast. In dit uitvoeringsprogramma worden projecten benoemd die in de periode 2020-2022 worden opgepakt en afgerond om de doelstellingen uit de Duurzaamheidsvisie van Midden-Drenthe te behalen.

Het is een concrete uitwerking van de in de Duurzaamheidsvisie vastgestelde thema’s: duurzame elektriciteit, duurzame warmte, circulaire economie en voedsel.

Wethouder Erjen Derks is tevreden over het programma: ‘Door op al de vier thema’s uit de Duurzaamheidsvisie actie te ondernemen werken wij aan een duurzame toekomst. De uitgangspunten hierbij zijn dat de opbrengsten in de regio gehouden worden, dat verduurzaming voor iedereen behapbaar en betaalbaar is en dat wij verduurzaming lokaal en met elkaar aanpakken. De projecten die wij de komende jaren oppakken, pakken wij dan ook zoveel mogelijk samen op met bijvoorbeeld onze inwoners en ondernemers. Met elkaar bouwen wij aan een duurzaam Midden-Drenthe.’

Voor alle vier de thema’s worden de komende jaren projecten uitgevoerd, initiatieven opgestart en wordt aan acties en campagnes deelgenomen.

Voorbeelden

Voorbeelden van projecten rondom duurzame elektriciteit zijn deelname aan de RES (Regionale Energie Strategie), het uitschrijven van een maatschappelijke tender elektrificatie, het opzetten van de campagne ‘groene energie voor ondernemers’, het stimuleren van particulieren en ondernemers om zonnepanelen te plaatsen, meewerken aan de realisatie van meerdere grote zonneparken, collectieve inkoop duurzame energie met andere Drentse overheden en organisaties en het verduurzamen van openbare verlichting.

Voor het thema duurzame warmte is het allereerst van belang dat de gemeente Midden-Drenthe een warmtetransitievisie vaststelt. Deze moet vastgesteld zijn in 2021 en geeft inzicht in hoe woningen en gebouwen in de gemeente de komende jaren ‘van het gas’ af gaan. Andere projecten en initiatieven rond dit thema zijn het inzetten van de Klus Bus en het inzetten op energiebesparing bij particulieren in samenwerking met het Drents Energieloket (DEL) zoals met een CV-update, een bespaarbox en collectieve inkoop van isolatie.

Een circulaire economie is het toewerken naar een systeem waarin we geen restafval meer hebben, maar alle reststromen opnieuw inzetten. De essentie van een circulaire economie is dat we afval leren zien als grondstof. Voorbeelden van projecten rond circulaire economie zijn deelname aan de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en aan Koplopersprojecten en het uitvoeren van een afvalstromenanalyse bij de Milieustraat.

Bij het thema voedsel ligt de nadruk op het tegengaan van verspilling, bewustwording bij de consument en het stimuleren om meer lokaal te consumeren. Projecten en initiatieven die de gemeente Midden-Drenthe rond dit thema op gaat pakken zijn bijvoorbeeld het stimuleren van de verbouw van eigen groente, deelname aan de campagne Eet Bewust, Fairtrade certificering en deelname aan de landelijke Fairtrade Week.

Overkoepelende initiatieven als de prijsvraag DOEK (Duurzaam Op Eigen Kracht) en educatieprojecten blijven bestaan om de vier thema’s onder de aandacht te krijgen en te houden.