Raad akkoord met bijdrage aanleg fietspad De Mussels

Diever – Westerveld draagt bij aan de aanleg van een vrij liggend fietspad langs De Mussels en De Vennen. De gemeenteraad is dinsdagavond akkoord gegaan met het voorstel om 350.000 euro beschikbaar te stellen voor de fietsverbinding.

Met de klap die de gemeenteraad gisteravond gaf op het voorstel om ruim 3,5 ton beschikbaar te stellen voor de aanleg van de fietsverbinding tussen Dwingeloo en Beilen, komt er een einde aan een al jaren lopende discussie over de onveilige route voor (school)fietsers. Begin januari veranderde plots de hele situatie die tot dat moment helemaal vast leek te zitten omdat Westerveld vanwege de hoge kosten niet wilde bijdragen aan de aanleg van het fietspad. Dat de kwestie werd vlotgetrokken kwam doordat de provincie Drenthe een enorme bijdrage toezegde in de aanlegkosten. Daarop hapte ook het college van Westerveld toe om de raad een voorstel te doen om financieel bij te dragen aan het veiliger inrichten van de verbinding en een vrij liggend fietspad aan te leggen. 

Kosten

De route gaat ook over grondgebied van Midden-Drenthe. Die gemeente had vorig jaar al geld gereserveerd voor de aanleg van haar deel van het fietspad. De totale kosten voor de aanleg van het fietspad op Westervelds grondgebied worden geschat op € 725.000, daarnaast moeten er nog een aantal aansluitingen (waar het fietspad de weg kruist of de fietsers de rijbaan weer op moeten) worden gerealiseerd, waardoor de totale kosten uit komen op € 775.000,-. De provincie subsidieert hier € 425.000 van. Het restant van € 350.000 is voor rekening van de gemeente Westerveld.

Voorwaarden

Nu de politiek positief heeft besloten, kan op korte termijn gestart worden met de verdere voorbereiding en realisatie van het fietspad. Voorgesteld wordt om dit qua aanbestedings- en uitvoeringstraject gezamenlijk met de gemeente Midden Drenthe op te pakken. Het betonnen fietspad moet zeker 2,25 meter breed worden. Verder wordt de weg versmald tot zo’n vijf meter. Tussen de weg en het fietspad komt een meter brede berm en aan beide zijden van de weg worden grastegels gelegd en bermen in stand gehouden om eventuele bermongevallen te voorkomen.

Het conceptontwerp wordt voor aanbesteding tijdens een gezamenlijke inloopbijeenkomst met de gemeente Midden Drenthe gepresenteerd aan belanghebbenden en aanwonenden van De Vennen en De Mussels. Zij kunnen daar eventueel nog input geven die verwerkt kan worden in een definitief ontwerp. Daarna wordt overgegaan tot aanbesteding en uitvoering. Totdat een fietspad gerealiseerd is, blijft de bebording ten behoeve van de geslotenverklaring zoals die nu op De Vennen staat van kracht. Na realisatie van het fietspad wordt de bebording verwijderd, omdat deze dan geen toegevoegde waarde meer heeft.