Aanpak overlast laat nog even op zich wachten

Beilen - De gemeentelijke begrotingsvergadering leverde donderdagavond de bekende taferelen op in de vorm van veel moties en amendementen die vrijwel allemaal werden verworpen of ingetrokken. Wat wel opviel was, dat de overlast in met name Beilen door sommige bewoners van Duurzaam Verblijf (GGZ), erkend werd door de raad en het college. De begroting werd overigens unaniem aangenomen.

Het verschil in benadering van de overlast zat in de aanpak. Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork (GBSBW) wilde via een amendement een stevige hier en nu-aanpak afdwingen met extra handhavers en werd hierin alleen gesteund door GroenLinks, die de handhaving wel breder trok dan deze kwestie. Fractieleider Rudie Weima: 'Niet alleen blaffen, maar ook eens bijten.'

Drie jaar

Deze wens werd niet gedeeld door de rest van de raad en het college. Die wil net als het college het overleg en het ondertekenen van een convenant met GGZ afwachten. Dat was tegen het zere been van Charles de Haas, fractieleider GBSBW: 'De overlast duurt al drie jaar en het gaat om de rust in het dorp. De mensen zijn het zat en wij ook. Niet nog meer plannen.' De kosten voor extra handhavers zouden verhaald moeten worden op GGZ.

Enquête

De zaak kwam de laatste weken in een stroomversnelling door een enquête door Gemeentebelangen SBW waaruit bleek dat de overlast, zoals openbare dronkenschap, drugsgebruik en winkeldiefstal nogal omvangrijk was en is. Met name in de Molenstraat in Beilen en het winkelcentrum zijn plekken waar veel kritische opmerkingen vandaan kwamen. Het onderzoek dat in april startte, loopt nog steeds en de uitkomsten ervan worden meegenomen in een breed onderzoek door de gemeente. Dat laatste werd aangekondigd door burgemeester Mieke Damsma. GBBSW-raadslid Niels Maagd, de initiator van de enquête is nog druk doende om alle klachten (in alle dorpen) in kaart te brengen.

Esweg

Ook was er extra aandacht voor de Esweg in Beilen. Deze weg en hoofdroute door het dorp staat op de planning om aangepakt te worden, maar het CDA, GroenLinks en de VVD wilden de renovatie naar voren halen gezien de belabberde toestand van het fietspad langs die weg. Die wens werd niet gehonoreerd. Wethouder Anique Snijders wil wachten tot de integrale aanpak waarin ook de vervanging van de riolering zit. 

Stroom

Een ander punt waar verschil van mening over was, was over netbeheerder TenneT. De capaciteit van dit electriciteitsnet is onvoldoende om de aangeleverde groene stroom vanuit Midden-Drenthe, zoals de geplande zonneparken te transporteren. De ChristenUnie en GroenLinks wilden via een motie er voor zorgen dat college afspraken maakt met TenneT zodat de gemeente energieneutraal kan worden door het leveren van duurzame energie aan het elektriciteitsnet. Met andere woorden: als het net van TenneT niet toereikend is dan zit je met een probleem wanneer je allerlei zonneparken realiseert die hun stroom niet kwijt kunnen. TenneT heeft er volgens Gert Jan Bent (CU) drie tot vier jaar nodig op het net op een geschikt niveau te krijgen. Hij heeft er een hard hoofd in dat het op korte termijn goed komt.

Wethouder Erjen Derks vond de motie onnodig, omdat de capaciteitsproblemen al provinciaal onderwerp van gesprek zijn en dat het tempo van aanpassing daar ook aan de orde komt. De motie werd verworpen.

Afsluitend aan de vergadering werd afscheid genomen van de interim-raadsgriffier Cees Vos.